Pokuta za OSAGO: ako vypočítať?

financie

Od roku 2014 boli do právnych predpisov zavedenénezmení. Teraz poisťovne, ktoré porušujú podmienky platby úhrady, sú povinné zaplatiť pokutu za povinné poistenie motorových vozidiel. Jeho veľkosť závisí od výšky platieb a načasovania oneskorenia. Podrobnejšie informácie o tom, kedy a ako sa vypočítava prepad povinného motorového poistenia TPL, prečítajte ďalej.

CTP

Od zavedenia OSAGO bolo pozitívnevplyv na situáciu na ruských cestách a na rozvoj poistného trhu. Napriek nedostatkom sa OSAGO naďalej rozvíja. Každý vlastník vozidiel musí zaistiť svoju zodpovednosť. Keď kontaktujete spoločnosť, vypočíta sa prémia. Cena politiky závisí od faktorov úpravy, sadzieb, ale je regulovaná na legislatívnej úrovni.

prepadnutie sankcie
Napríklad cena poistného zmluvy o preprave tovarus kapacitou 120 l. a. za rok s neobmedzeným počtom osôb starších ako 22 rokov so skúsenosťami s riadením až do dvoch rokov prijatých do vedenia, v Berdyanšave a Moskve bude iný.

legislatíva

Podľa právnej terminológie je sankcia finančným aktívom, ktoré je jedna strana transakcie povinná zaplatiť inej, ak nie sú splnené podmienky zmluvy.

Pokuta za povinné poistenie motorových vozidiel TPL sa môže uplatniť na poisťovňu, ktorá spáchala meškanie v procese posudzovania nárokov od vodiča alebo pri posudzovaní žiadostí o iné platby.

Vo federálnom zákone č. 40 "O spoločnosti OSAGO" sa práva a povinnosti Spojeného kráľovstva registrujú na zodpovednosť v prípade nesplnenia záväzkov. Zákon predovšetkým stanovuje povinné zaplatenie sankcie v prípade:

 • prerušenia v načasovaní platieb alebo oneskorené vydanie pokynov na opravu vozidla (doklad označuje termín na dokončenie práce) v dôsledku zavinenia poisťovateľa;
 • nedodržanie lehoty splácania, ak je takáto podmienka stanovená v zmluve.

výpočet sankcie za prepad

Všetky tieto otázky sú podrobne popísané v:

 1. Občiansky zákonník.
 2. FZ č. 4015-I "O poisťovniach".
 3. FZ č. 40 "Na OSAGO".

Ako vypočítať prepad na OSAGO?

Ak poisťovňa porušila platobné podmienky, musí zaplatiť pokutu - 1% zo sumy. Výpočet sankcií pre OSAGO sa uskutočňuje podľa tohto vzorca:

H = D x (1: 75) C x B: 100, kde:

H - sankcia za povinné poistenie motorových vozidiel TPL;

 • D - počet dní po lehote splatnosti;
 • С - miera refinancovania;
 • B je výška kompenzácie stanovenej v zmluve.

V výpočtoch sa zohľadňuje aj deň registrácie potvrdenia o platbe. Pri opravách vozidla môžu vzniknúť nuance. Zodpovednosť za kvalitu a načasovanie práce nesie poisťovateľ.

Ak spoločnosť vôbec neplatí náhradu škody, potomVýpočet bude založený na celkovej výške dlhu. Ak ešte bola vykonaná čiastočná platba, prepadnutie sa vypočíta na základe zostávajúcej sumy dlhu. V prípade vydania postúpenia bude táto suma závisieť od načasovania jej doručenia.

inkaso sankcie za prepad

limity

Zákon stanovuje obmedzenia platieb. Ak bola škoda spôsobená:

 • iba nehnuteľnosť - 400 tisíc rubľov;
 • život a zdravie - 500 tisíc rubľov.

Ďalšie obmedzenie je, že sumaTrest nemôže prekročiť poistnú sumu podľa zmluvy. Žiadosť o prepadnutie povinného poistenia motorových vozidiel je v spoločnosti podaná v rámci prípravného konania. Špecifikuje podrobnosti o prevode finančných prostriedkov.

príklady

Poistenie zanedbalo podmienky kompenzácie za stratya oneskorené platby za 20 dní. Výška kompenzácie je 120 tisíc. Jeden deň omeškania je 120 x 0,01 = 1,2 tisíc rubľov. Ak chcete získať platbu, klient musí kontaktovať spoločnosť s príslušnou aplikáciou.

Po nehode bolo auto poškodené vo výške150 tis. R. Kompletný súbor dokumentov na vyplatenie náhrady bol prevedený na spoločnosť 1. septembra. Od 30. septembra nebola doručená platba. Celkové oneskorenie je 10 dní. Za každý deň oneskorenia musí spoločnosť zaplatiť 1,5 tisíc rubľov.

prepadnutie sankcie

podmienky

Do 20 dní od obdržania úplnéhosúbor poistných dokladov je povinný zaplatiť náhradu, vydať žiadosť o opravu alebo poskytnúť motivované odmietnutie. V prípade nedostatku cenných papierov je poisťovateľ povinný o tom informovať klienta a poskytnúť úplný zoznam chýbajúcich dokumentov. Ak v dokladoch neexistujú žiadne potrebné informácie alebo dokumenty neboli poskytnuté vôbec, organizácia nemusí uhradiť sankciu a iné náhrady.

Platobné podmienky prepadnutia musia byť napísané vdohode. Hoci tento bod zvyčajne zmešká spoločnosť. Preto po mesiaci po prijatí rozhodnutia je potrebné podať žalobu u spoločnosti a súdov. Takéto prípady sa uvažujú rýchlo. Do 10 dní od rozhodnutia je potrebné uhradiť pokutu a odškodnenie.

súdnictvo

Pokiaľ ide o súd, potom je potrebné zostaviťdve vyhlásenia o nároku. Prvá je o zaplatení náhrady škody a druhá o tom, že zákazník má nárok na uzavretie zmluvy v rámci PZP. Obe vyhlásenia sa musia zvážiť v rámci jedného vypočutia. V samotnom vyhlásení musíte uviesť:

 • identifikačný kód súdneho orgánu, ktorému bola žiadosť zaslaná;
 • všetky náležitosti odporcu;
 • všetky odkazy týkajúce sa dopravných nehôd;
 • výsledky skúšky;
 • výšku zadlženia pre vyplatenie náhrady a prepadnutie.

Súd najčastejšie kladne rozhoduje.

žiadosť o zrušenie

Pokuta za OSAGO: Nuance

Obeť môže požiadať o náhradu škodysvojho vozidla. On sám si vyberá spôsob náhrady škody: v hotovosti alebo vo forme platby za opravu. Ak sú obidve strany konfliktu obvinené z dopravnej nehody, kompenzácia sa vypláca v rovnakej výške.

Samotný postup oznamovania úrazového poisteniasa zmenilo. Ak sa na nehode zúčastnili dve autá, ktorých majitelia majú OSAGO a nie sú zranení, platí každý z nich pre svoju spoločnosť. V ostatných prípadoch sa musíte obrátiť na spoločnosť vinníka.

Postup registrácie nehôd na Euro-protokole je tiežprešlo zmenami. Každá strana musí oznámiť svoju spoločnosť do piatich pracovných dní. V opačnom prípade bude vinník musieť na vlastné náklady zaplatiť náhradu škody. Ak je video alebo foto nehody, maximálna výška platby v hlavnom meste a regióne Leningrad bude 400 tisíc rubľov.

Obeť je povinná preukázať svoju prepravunástroj spoločnosti po dobu 5 dní po nehode. Na žiadosť poisťovateľa je vinná tretia strana. Taktiež musí vozidlo nahliadnuť do 10 dní odo dňa doručenia žiadosti. Nesprávna osoba nemôže v priebehu 15 pracovných dní likvidovať alebo opraviť vozidlo, inak sa nezaplatí pokuta za poistenie OSAGO a odškodnenie.

prepadnutie sankcie

Poisťovateľ môže požadovať vyplatenie náhrady av predbežnom poradí. Ak sa strany nedohodnú, pokuta za povinnú zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a odškodnenie sa vyberie na súde. Poisťovatelia sú povinní vykonať všetky platby v predbežnej objednávke. Tieto sumy sú však v skutočnosti nižšie ako tie, ktoré klienti vyžadujú zo zákona. Preto sa väčšina týchto prípadov rieši prostredníctvom súdu.

Ďalšie sankcie

Pokuta je ďalšou sankcioupoisťovateľovi v prípade porušenia podmienok vyplácania náhrady. Jeho veľkosť priamo závisí od množstva časového rozlíšenia. V prípade porušenia podmienok vyplatenia náhrady musí spoločnosť kompenzovať 1% sumy dlhu za deň omeškania. Ak firma porušila podmienky poskytovania pokynov na opravu, bude potrebné kompenzovať 0,5% dlhu. Pri akomkoľvek spôsobe platby nemôžu splátky prekročiť prémiu garantovanú zmluvou.

Ak je pre klientov potrebná kompenzáciak riešeniu sťažnosti, súdne rozhodnutie o sankcii povinného poistenia motorových vozidiel TPL bude doplnené rozhodnutím o povinnom zaplatení sankcií. Toto je najväčšia peňažná kompenzácia za oneskorenie. Neoprávnený prevod finančných prostriedkov príjemcovi sa považuje za najzávažnejšie porušenie povinností poisťovateľa.

Článok 16 federálneho zákona "o PZP" stanovujezhromažďované v prospech fyzickej osoby pokuta za porušenie vyplatenie náhrady. V prípade použitia spoločnosti na ochranu práv spotrebiteľov, sa opiera polovičnej výške penále. Výška pokuty je 50% z výšky náhrady pre prípad sa jedná. Bez toho, aby boli vzaté do úvahy sumy, ktoré boli vyplatené dobrovoľne v lehote 20 dní, penále a iné náhrady.

Ďalším príkladom

Celková suma platieb súdom je 50 tisíc rubľov. V 20-dňovom legislatívnom období spoločnosť vykúpila iba 10 tisíc rubľov. Záujmy poškodenej strany v prípade OZPP.

Výška pokuty = (50 - 10) x 0,5 = 20 tisíc rubľov. Z nich je obeťou odobratých 10 tisíc a rovnaké číslo od OZPP.

trest sankcie osago

rysy

Celková výška sankcie nesmie prekročiť maximálnu výšku platby za príslušný typ poistenia a škody.

Ak sa spoločnosť dopustila viacerých trestných činov, môžete požiadať o sankcie pre každý z nich.

Súd môže znížiť platby len na základe vyhlásenia žalovaného a iba vtedy, ak je vypočítaný úrok neprimeraný dôsledkom porušenia.

Všetky sankcie sa vzťahujú na vrátenie kompenzácie z PCA.

Splnenie nároku súdu na vyplatenie náhrady nezbavuje spoločnosť povinnosti zaplatiť pokutu.

Podhodnotenie výplaty

Takmer vždy súd podceňuje vypočítanévýšky trestu. Výnimkou sú prípady, keď sa odporca nedostavil na súdne pojednávanie av neprítomnosti rozhodnutia. Ak je výška kompenzácie nízka, oneskorenie je malé, existuje šanca, že suma nebude znížená.

Príprava na súdne konanie je stále potrebná. Napríklad, aby ste písomne ​​vysvetlili:

 • nesúhlas s petíciou za zníženú kompenzáciu z dôvodu nedostatku dôvodov;
 • uveďte všetky potrebné podmienky na zníženie platieb a oddelene označte položky, ktoré neboli splnené.

Kopírovanie písomných vysvetlení musí byť priložené k spisu. Keď súd dá slovo na odpoveď, musíte stručne vyjadriť svoju pozíciu a zamerať sa na najdôležitejšie body.