Personálne záznamy a personálne záznamy v malom podniku

financie

V malom podniku spravidla platí,špeciálne personálna služba je nerozumná. Keďže množstvo práce s personálom v malých podnikoch je zvyčajne malé, personálna dokumentácia je pridelená jednému zo zamestnancov, najčastejšie sekretárke alebo účtovníkovi. A to je logické, vytvorenie špeciálnej sadzby v tomto prípade jednoducho nie je ekonomicky výhodné.

Špecifické vlastnosti malých podnikov sú také,že osobné záznamy môžu byť udržiavané na minimálnej prípustnú výšku, ktorá zodpovedá možnostiam a potrebám malých podnikov, teda iba najnutnejšie funkcie. Je potrebné poznamenať, že zamestnanci pracujú v menších organizáciách sa vykonáva väčšinou podľa potreby, skôr než nepretržite, a je znížená na výbere a náboru, prepúšťanie zamestnancov, vedenie miezd a kontroly nad pracovnej disciplíny, priorít prázdnin. Avšak personálna politika nestráca svoju kľúčovú úlohu pri vytvorení profesionálnej a súdržného tímu.

Napriek absencii špecializovaného oddeleniapersonálu v malom podniku, nemožno zanedbávať organizáciu riadenia osobných záznamov. Personálna dokumentácia, aj keď v menšej výške, by sa mala vykonávať v súlade so zavedenými pravidlami a existujúcimi právnymi predpismi a potreba toho by sa nemala podceňovať.

Právne správna a racionálna organizáciakancelárska práca zabezpečuje optimalizáciu obehu dokumentov a zníženie počtu dokumentov, zvyšuje efektivitu personálnej práce. Manažment evidencie pracovníkov dokumentuje pracovné vzťahy. Dokonca aj minimálny zoznam dokumentov potrebných na vykonávanie v malom podniku je dosť veľký. Ide o hlavné dokumenty:

• príkazy a príkazy na zamestnanie;

• Zamestnanci;

• pracovné zmluvy;

• osobné karty;

• objednávky na dovolenku;

• plán dovoleniek;

• príkazy na prechod na iné zamestnanie, kombinujúce pracovné miesta;

• príkazy na prepustenie;

• časové listy;

• pravidlá vnútorných predpisov a pracovnej disciplíny;

• ustanovenia o ochrane osobných údajov;

• pracovné knihy a knihu o ich registrácii;

• dokumentáciu o ochrane práce.

Každá personálna dokumentácia z tohto zoznamuprávnu a často aj komerčnú hodnotu, čo je potvrdenie dôležitosti jej riadenia a potreba riadnej registrácie. Tieto dokumenty potvrdzujú práva a povinnosti zamestnávateľa aj zamestnanca av prípade potreby sa stanú dôležitými dôkazmi v sporných situáciách.

Dokumentovanie pracovnoprávnych vzťahov poskytujedôchodkové, sociálne a iné záruky poskytované zamestnancom ruským zákonom. Personálna dokumentácia slúži ako základ pre výpočet platov, dávok, bonusov, určenie poistenia a pracovných skúseností, výpočet dôchodkov, preto je dôležitý zodpovedný a nekompromisný prístup k návrhu týchto zdrojov. Negatívny prístup k správe dokumentov môže nepriaznivo ovplyvniť blaho podniku a jeho zamestnancov.

Bohužiaľ, nedostatok profesionálnych personálnych pracovníkov v malých podnikoch často vedie k nízkej kvalite riadenia personálnych záznamov a v dôsledku toho k porušeniu pracovnej legislatívy.

Ak chcete pomôcť pri odstraňovaní takýchto porušení,ktoré budú odhalené pracovnou alebo daňovou kontrolou alebo zástupcami fondu sociálneho poistenia. Audit personálnej dokumentácie poskytuje súbor opatrení na overenie správnosti vykonávania dokumentov a správnosti vedenia záznamov. Audítori dostanú odborné posúdenie rizík v prípade odhalených porušení a odporúčaní na optimalizáciu záznamov o ľudských zdrojoch na ich odstránenie.

Optimalizácia personálnej dokumentácie nemôželen aby sa zabránilo sankciám zo strany kontrolných orgánov, ale aj zvýšiť kontrolovateľnosť personálu, zabezpečiť transparentnosť pracovných vzťahov a ochranu práv ich zamestnancov.