Aké je percento DPH v Rusku v roku 2014?

financie

Začiatočníci pred registráciouvlastné podnikanie v príslušných orgánoch často uvažuje o tom, aký záujem má DPH v Rusku. Táto skratka je daň z pridanej hodnoty. Sú predmetom podnikateľských objektov, ktoré sa podieľajú na výrobe a predaji tovaru, ako aj na poskytovaní služieb.

Koľko percent DPH

DPH tvorí druh rezervy,poskytnutie dodatočnej trhovej hodnoty tovaru vyrobeného podnikom. Jeho výpočet je založený na pomere pôvodných a konečných cien. Zaviedlo sa, aby sa zabránilo viacnásobnému zdaneniu priamo z rovnakej hodnoty.

Úrokové sadzby

DPH za predaj výrobkov a služiebspoločnosti, ktoré pôsobia na území Ruskej federácie. Pokiaľ ide o zahraničných zmluvných strán, ako aj o právnické a fyzické osoby, ktoré majú bydlisko v iných štátoch, majú úplne odlišné zásady pre osídlenia. V tabuľke sa uvádza, koľko percent DPH možno vyberať pre občanov Ruskej federácie.

rýchlosť

podmienky

0%

Platí pre spoločnosti podieľajúce sa navýroba tovaru určeného na predaj v iných krajinách. Daňový úrad môže zrušiť poplatky, ak boli príslušné doklady predložené daňovej inšpekcii.

10%

V právnych predpisoch týkajúcich sa prepustenia klauzulí je ustanoveniezdravotnícke a detské výrobky od platenia daní. Existujú však kategórie tovarov, ktoré sú zdanené touto sadzbou. Koľko percent DPH by malo platiť výrobcom takýchto výrobkov, ktoré môžete špecifikovať v zoznamoch uznesení.

18%

Ak vyrobené výrobky nespadajú pod osobitné privilégiá, daň sa vypláca v štandardnej výške. Toto percento sa vyberá od väčšiny individuálnych podnikateľov a organizácií.

Poradie prevodu

Raleigh nehrá, koľko percent DPH budektoré sa účtujú v každom konkrétnom prípade, keď ide priamo na platbu. Poradie príspevkov je pre všetkých rovnaké. Pre zmluvné strany, ktoré získali príjem v Rusku, existuje obdobie možného prevodu finančných prostriedkov, ktoré trvá do 25. dňa v mesiaci, ktoré nasleduje po vykazovanom štvrťroku.

Každá takáto platba je zálohová platba. Jeho výška predstavuje jednu tretinu celkového príspevku. Znamená to, že daná daň za rok je rozdelená na časti. Platba sa preto musí uskutočňovať každé štyri mesiace.

DPH: koľko úrokov zo služieb

Ak bol tovar dovezený, časový rozvrh sa môže splatiť v nasledujúcom mesiaci po dovoze (najneskôr do 20. dňa).

Výpočty na konkrétnom príklade

Ak viete, koľko percent DPH v Ruskuvyberané od podnikateľov a obchodných organizácií, je ľahké vykonať výpočty. Napríklad existuje spoločnosť, ktorá predáva oblečenie v maloobchode. Najprv musí nájsť partnerov, ktorí dodávajú výrobky hromadne na trh.

Predpokladajme, že si objednajú 10 bundy celkomsumu 150 000 rubľov. Pre túto kategóriu tovaru sa uplatňuje sadzba 18%. Výpočty možno vykonať nasledovne: 150000 * 0.18 = 27000 rubľov. Táto suma sa objaví na faktúre na nákup. Môže sa však zamerať na odpočítanie. Dodávateľ mu zaplatí rozpočet.

DPH: koľko percent z roku 2013

Dôležité zmeny

V dokumentácii boli vykonané určité opravyDPH. Koľko úrokov v roku 2013 bude musieť zaplatiť za služby spojené s colným odbavovaním tovaru, ruské spoločnosti si uvedomujú. Začali sa zdaniť vo výške 18%.

Dokumentácia bolaelektronickou formou. Špecifické elektronické formáty boli jasne schválené. Takýto spôsob podávania správ umožňuje daňovým poplatníkom slobodne predkladať primárnu dokumentáciu príslušným orgánom.

V účtovníctve sú niekedy s ťažkosťamivýpočet dane, keď zahraničný podnik podpíše zmluvu s cenou v cudzej mene alebo konvenčnými jednotkami a podmienky platby sú uvedené v rubľoch. Samostatným prípadom sú okolnosti, za ktorých sa preddavok na tovar uskutočnil.

Pred tým boli výpočty urobené nasledovne. Ak zmluva odzrkadľuje, že dodané produkty sú platené v rubľoch, výška transakcie sa vypočítava podľa oficiálneho výmenného kurzu stanoveného v deň prevodu finančných prostriedkov. Teraz sa definícia daňového základu uskutočňuje skôr. Za základ sa považuje dátum odoslania dodaného tovaru alebo deň platby za nadchádzajúce dodanie tovaru.

Aké je percento DPH?

Predkladanie správ

Vyhlásenie je možné podať u daňových orgánov na adreseosobnú návštevu inštitúcie, ako aj e-mailom alebo bežnou poštou. Ak sa použije druhý, dátum podania oznámenia bude ten, ktorý bol v čase odchodu. Napríklad, ak pošlete list, 21. storočia nebude mať žiadne sankcie, aj keď je prijaté neskoro v samotnej inštitúcii.

Pri podávaní vyhlásenia by sa mali dodržiavať určité pravidlá.

  1. Dokumenty musia byť zaslané na kontrolu regiónu, v ktorom je organizácia registrovaná.
  2. Ak počet zamestnancov vo firme presahuje 100 osôb, musíte predložiť vyhlásenie len v elektronickej podobe.
  3. Nie je potrebné odovzdávať samostatnú dokumentáciu pre samostatné oddelenie, pretože vykazovanie prebieha v celej organizácii.
  4. Sprostredkovatelia, ktorí vydávajú (prijímajú) faktúry vo vlastnom mene a nepatria do kategórie daňových agentov, by mali zaslať daňovému úradu iba denník.

Predmet zdanenia

Bude potrebné sledovať, koľko percent DPH je stanovené ruskými právnymi predpismi, najmä pre tých, ktorí vykonávajú tieto operácie:

  • predaj tovaru;
  • dovoz výrobkov na územie Ruskej federácie;
  • stavebné a montážne práce na osobnú spotrebu;
  • poskytovanie rôznych služieb.

Koľko percent DPH v Rusku

Ako záver

Podnikatelia v každomby mali byť informované o sadzbách DPH. Koľko záujmov o služby a tovar zaviedol ruská vláda v súčasnosti, nie všetci stále vedia. Avšak v podmienkach moderného života môže byť vždy užitočné. V priebehu času musia ľudia vykonávať činnosti súvisiace s poskytovaním spotrebiteľských služieb a predajom tovaru.